Kangle/Easypanel后台管理员账号密码忘记修改为默认账户密码

2020-09-25 kangle, linux, 面板 1,599

[gilicode language=""]rm -rf /vhs/kangle/etc/config.xml[/gilicode]

[gilicode language=""]cp -f /vhs/kangle/etc/config-default.xml /vhs/kangle/etc/config.xml [/gilicode]

[gilicode language=""]/vhs/kangle/bin/kangle -r[/gilicode]

运行上面命令后,即可用 账号:admin 密码:kangle 来进行登录后台

注意:这一步你将会恢复配置文件初始化,将会丢失3311的缓存等一些设置信息。

3312 admin的服务器设置信息 网站信息不会丢失,请放心!

发布评论